Hockey: Stamford V 1st XI, 2nd XI 15 November 2024