Hockey Sevens: Stamford V Girls-U13A, Girls-U13B, Girls-U13C, Girls-U13D 28 September 2024