Hockey: Girls-U13 2B, Girls-U13 4B V Stamford 28 September 2024