Water Polo: Haberdashers’ Boys’ School V Senior Boys 17 November 2022