Rugby Union: 2nd XV V Colegio Bayard School (Argentina) 05 September 2024