Rugby Sevens: 1st VII V Haileybury 01 January 1970