Hockey: Stephen Perse Foundation V Girls U12A, Girls U12B 17 September 2022